Hvorfor Dan & Efraim ikke er nævnte i Åbenbaringen & de to vidner fra Dan & Efraim


af Mikkel S. Kragh


Et af Åbenbaringen-bogens store mysterier er, hvorfor at Dan ikke er nævnt blandt de 144.000 beseglede israelitter. Disse 144.000 israelitter bliver beseglede og beskyttede, før den Store Trængsel begynder.


Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: 'Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande.' Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer, af Judas stamme tolv tusind beseglede, af Rubens stamme tolv tusind, af Gads stamme tolv tusind, af Ashers stamme tolv tusind, af Naftalis stamme tolv tusind, af Manasses stamme tolv tusind, af Simeons stamme tolv tusind, af Levis stamme tolv tusind, af Issakars stamme tolv tusind, af Zebulons stamme tolv tusind, af Josefs stamme tolv tusind, af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.” (Åb 7:2-8)


I. Populære teorier


Der findes to populære teorier om, hvorfor Dans stamme ikke er nævnt.


Den første teori siger, at grunden til, at Dan ikke er nævnt, er, at da en person kopierede Bibelen, kom vedkommende simpelthen til at lave en fejl, og at Dans stamme oprindeligt var en del af de 144.000 beseglede israelitter, da Johannes skrev Åbenbaringen. Én af grundene til, at denne teori er forkert, er, at Guds har kontrol over sit Ord, Bibelen. Gud ville ikke tillade sådan en fejl at komme ind i Bibelen. Hvis Dan mangler blandt de 144.000, er det fordi at Dan så sandelig mangler blandt de 144.000, ikke på grund af en menneskelig fejl.


Den anden teori siger, at grunden til, at Dan ikke er nævnt er, at Antikrist vil være af Dans stamme og at Dans stamme vil følge ham. En af grundene til, at denne teori er forkert, er, at Dan ikke er den eneste stamme, som mangler blandt de 144.000. Efraims navn mangler også, ligesom Dans, og denne teori forklarer ikke dette mysterium. Måske er Antikrist af Dans stamme, og måske er han det ikke, men grunden til, at Dans stamme mangler blandt de 144.000 er ikke p.g.a. Antikrist.


II. Dan er i Åbenbaringen, men er ikke nævnt ved navns nævnelse


Bibel-læseren vil formentligt have bemærket, at der er visse temaer, som forekommer både i begyndelsen af Bibelen og i slutningen. F.eks. læser vi i 1 Mose kap. 2-3 om den syndfri Edens Have, hvor menneskene levede for evigt med Gud, og hvordan Paradis blev tabt. I Åbenbaringen kap. 21-22 læser vi om, hvordan Paradis vil blive genoprettet og mennesker vil komme til at leve for evigt med Gud. Dette er fordi, at Bibelen er skrevet i en kiasme. En kiasme er en retorisk stilfigur, som deler teksten i to dele med sektioner, som er spejlbilleder af hinanden (eksempel: A-B-C-c-b-a).


Ved at analysere Bibelens kiastiske struktur kan vi også få en idé om, hvorfor Dan ikke er nævnt i Åbenbaringen. Den første af de 12 patriarker, som nævnes i Bibelen, er Dan, til trods for at Dan kun var nummer 5 ud af de 12 patriarker. Dan nævnes første gang i 1 Mose kap. 14: “Da Abram hørte, at hans slægtning [Lot] var taget til fange, mønstrede han sine våbenføre mænd, der var født som hans trælle, 318 mand, og forfulgte dem helt til Dan.” (1 Mose 14:14) Dan nævnes altså 3 generationer før, han blev født, selv før hans farfar Isak var blevet født.


Med andre ord: Første gang Dan nævnes ved navns nævnelse i Bibelen, er Dan ikke tilstede. Ved at bruge Bibelens kiastiske struktur kan vi derfor deducere, at spejlbilledet vil findes i slutningen af Bibelen. Med andre ord: I begyndelsen af Bibelen nævnes Dan, uden at Dan er tilstede. Og i slutningen af Bibelen mangler Dans navn, men Dan VIL være tilstede. Med andre ord: Dan er tilstede i Åbenbaringen, men er ikke nævnt ved navns nævnelse.


Danitten Samson nævnes af Samuel, men hans navn mangler


Vi finder en bekræftelse af, at Dan er tilstede i Åbenbaringen, selv om Dans navn mangler.


Efter at Saul var blevet konge, talte Samuel til hele Israel og nævnte de største af dommerne: “Herren sendte Jerubba'al, Bedan, Jefta og Samuel og reddede jer fra jeres fjender på alle sider, så I kunne bo i tryghed.” (1 Sam 12:11) Tre af disse dommere – Jerubba'al (Gideon), Jefta og Samuel – omtales i Dommerbogen og 1. Samuelsbog. Men intet sted i Bibelen kan man læse noget om en dommer kaldt Bedan. Eftersom Samson formentlig var den største af dommerne, må Bedan tydeligvis referere til Samson. I Hebræerne kap. 11 – Bibelen “tros-helte-kapitel” - bliver 5 dommere således nævnt: Gideon (Jerubba'al), Barak, Samson, Jefta og Samuel. Bedan må være en forvrængning af “Ben Dan”, som betyder “søn af Dan”, og ville være en åbenlys hentydning til Samson.


Pointen er, at i 1. Samuelsbog er den mest berømte mand af Dan tilstede, men hans navn mangler. Ligeledes i Åbenbaringen, hvor Dan er tilstede, men Dans navn mangler.


III. Manasse tager Dans plads blandt de 144.000


Hvis man sammenligner den rækkefølge, som Israels 12 stammer nævnes i Åbenbaringen kap. 7 med den rækkefølge, de 12 stammer og de 12 patriarker nævnes i det Gamle Testamente, kan man se, at i Åbenbaringen kap. 7 er Dans plads blevet givet til Manasse. Når de 12 stammer og 12 patriarker nævnes i det Gamle Testamente, nævnes Dan som regel sammen med de andre sønner af konkubinerne – Naftali, Asher og Gad (1 Mose 29-30, 1 Mose 49, 4 Mose 1, 4 Mose 2, 5 Mose 27, 5 Mose 33, Eze 48:1-29) – eller sammen med Rakels sønner Josef og Benjamin (1 Krøn 2:1-2, Eze 48:30-35) eller bliver slet ikke nævnt (1 Krøn 2:3-7:40).


I Åbenbaringen kap. 7 nævnes Israels 12 stammer: Juda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, MANASSE, Simeon, Levi, Isaakar, Zebulon, Josef og Benjamin. Dans plads burde være ved siden af Gad, Asher og Naftali, men den er blevet givet til Manasse. Manasse var Efraims broder, og de var Josefs to sønner. I det Gamle Testamente nævnes Manasse og Efraim næsten altid sammen.


Spørgsmålet er derfor: Hvorfor er Dans plads blevet givet til Manasse?


Man kunne også spørge: Hvorfor er Dans plads blevet givet til Manasse, og ikke til Efraim?


Man kunne også spørge: Hvorfor er Manasses navn nævnt i Åbenbaringen kap. 7, men Efraims navn er ikke nævnt?


Det endelige spørgsmål er derfor: Hvorfor mangler både Dans og Efraims navne i Åbenbaringen kap. 7?


IV. De to vidner fra Dan og Efraim i Åbenbaringen kap. 11


I Åbenbaringen kap. 11 læser vi om to vidner, eller profeter, som Gud vil kalde under den Store Trængsel:


'Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk. Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens Herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender; hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil. Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Og deres lig skal ligge i gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet. Mennesker af alle folk og stammer, tungemål og folkeslag skal se deres lig i tre og en halv dag, men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven. Og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble og sende hinanden gaver; for disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden.' Men efter tre og en halv dags forløb kom der livsånde fra Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem. De hørte en høj røst fra himlen sige til dem: 'Kom herop!' Og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det. I samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt syv tusind mennesker; og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud ære.” (Åb 11:3-12)


Disse to vidner har kendetegn fra Moses, Elias og Johannes Døberen.


De minder om Moses, fordi de slår det “åndelige Egypten” med de nye Egyptens plager. De begynder også at føre de 144.000 israelitter og den store skare af alle nationer og racer ud af det “åndelige Egypten”.


De minder om Elias, fordi de har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn. Ligesom Elias bliver de også taget op til himlen i en sky. Ifølge Malakias 3:1 og 3:23-24 vil Gud sende en profet i Elias' ånd og kraft, før Messias kommer.


De minder om Johannes Døberen, fordi Johannes var den sidste store profet, før Kristi Første Komme, og opfyldelsen af profetien om Elias (Matt 11:7-14) Og ligesom Johannes vil de to vidner blive dræbt.


Vidnet fra Dans stamme


Vi finder typer og profetier om, at en mand af Dan vil være én af de to sidste store profeter i bygningen af Pagtens Ark og Tabernaklet og bygningen af Salomos Tempel.


Da Gud befalede Moses at bygge Pagtens Ark og Tabernaklet, udpegede Han to dygtige håndværkere fulde af Guds Ånd til at lede arbejdet. De var Besal'el af Judas stamme og Oholiab af Dans stamme:


Herren talte til Moses og sagde: Se, jeg har udvalgt Besal'el, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme … Som medhjælper har jeg givet ham Oholiab, Akisamaks søn fra Dans stamme; og i alle kyndige mænds hjerte har jeg lagt kundskab, så de kan lave alt, hvad jeg har befalet dig. Åbenbaringsteltet, Vidnesbyrdets ark, sonedækket oven på den og alle genstandene i teltet” (2 Mose 31:1-2, 6-7)


Da Salomo byggede templet i Jerusalem, var den ledende håndværker Hiram (eller Huram) fra Dans stamme, som den fønikiske Konge af Tyrus, hvis navn også var Hiram (eller Huram), sendte til Kong Salomo:


Og Huram fortsatte: 'Lovet være Herren, Israels Gud, som skabte himlen og jorden, fordi han har givet kong David en vis, klog og forstandig søn, der vil bygge et hus for Herren og et kongepalads. Nu sender jeg dig en kyndig og forstandig mand, Huram-Abi. Han er søn af en kvinde fra Dan, og hans far er fra Tyrus. Han har forstand på at arbejde i guld, sølv, bronze, jern, sten, træ, rødt purpur, blåt purpur, byssus og karmin, på al slags gravering og på at lave udkast til alle de kunstneriske arbejder, han får til opgave; han skal arbejde sammen med dine kyndige folk og min herres, din far Davids, kyndige folk.'” (2 Krøn 2:11-13)


(I 1 Kongebog 7:13-14 siges, at Hirams moder var af Naftalis stamme. Dan og Naftali var Bilhas eneste sønner, og de to stammer var tæt forbundne. Måske var Hirams moder både af danitisk og naftalitisk herkomst. Templet var baseret på Tabernaklet design. Eftersom at Pagtens Ark og Tabernaklet blev bygget af en mand af Juda og en mand af Dan, og at Templet var bygget af en mand af Juda (Salomo) og en mand af Dan (Hiram), kan vi deducere, at Hiram primært var af Dans stamme.)


Det samme gælder den nye kristne pagt, som selvfølgelig blev startet af, og er bygget på troen på, Herren Jesus Kristus af Judas stamme. Den Nye Pagt blev startet af Herren Jesus Kristus fra Judas stamme, og vil blive fuldendt af en profet fra Dans stamme.


Husk på, at i nogle af nævnelserne af Israels 12 stammer i det Gamle Testamente, bliver Dan nogen gange nævnt sammen med Efraim, Manasse og Benjamin (1 Krøn 2:1-2, Eze 48:30-35), og nogen gange bliver Dan slet ikke nævnt (1 Krøn 2:3-7:40). Ligeledes i Åbenbaringen, hvor Dan slet ikke er nævnt, men er ved siden af Efraim.


Jakob forudsagde Dans særlige rolle i de sidste tider


Da Jakob-Israel velsignede sine 12 sønner, forudsagde han også, hvad der skulle ske med dem i de sidste tider. Det var med andre ord ikke blot generelle kendetegn og forudsigelser om hver af de 12 patriarker og stammer. Det var specielt om, hvad der skulle med dem i de sidste tider, som vi lever i lige nu:


Jakob kaldte sine sønner til sig og sagde: I skal samle jer omkring mig, så vil jeg forkynde jer, hvad der engang i fremtiden skal ske jer. … Dan skaffer sit folk ret, så godt som nogen af Israels stammer. Dan skal blive en slange ved vejen, en giftslange ved stien; den bider hesten i koderne, så rytteren falder bagover. - Jeg sætter mit håb til din frelse, Herre.” (1 Mose 49:1, 16-18)


De trofaste kristne vil ikke bare blive tilskuere til Kristi herredømme over nationerne. De trofaste kristne vil herske SAMMEN MED Kristus og have autoritet til at herske og dømme verdens nationer. Det er derfor, de kaldes “en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab” (1 Peter 2:9)


I Åbenbaringen siger Kristus, at Han vil give autoritet til kristne, ligesom at Gud Faderen gav autoritet til Guds Søn: “Den, der sejrer, og trofast gør mine gerninger indtil enden, ham vil jeg give magt over folkene; han skal vogte dem med et jernscepter, som når lerkar knuses, ligesom jeg har fået magt til det af min fader, og jeg vil give ham morgenstjernen.” (Åb 2:26-28)


Igen siger Kristus, at martyrerne vil blive givet troner og autoritet til at dømme: “Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom i live og blev konger med Kristus i tusind år.” (Åb 20:4)


De 144.000 gudsfrygtige israelitter vil selvfølgelig være de første til at modtage denne autoritet til at herske og dømme. Men Dan mangler blandt de 144.000, og derfor sagde Jakob, at “Dan skaffer sit folk ret, så godt som nogen af Israels stammer.” Dan vil med andre ord ikke dømme på samme måde som de andre stammer. De andre stammer (undtagen Efraim og Manasse) dømmer med 12.000 mand. Men Dans stamme vil dømme gennem kun én mand, det ene af de to vidner.


Jakob sagde: ”Dan skal blive en slange ved vejen, en giftslange ved stien; den bider hesten i koderne, så rytteren falder bagover.” Dette betyder, at Dan vil kæmpe mod Antikrist, så at dyre-verdensriget – den kommende verdensregering - vil tøve med at gøre Antikrist til dets overhoved.


Jakob afsluttede sin profeti med ordene: ”Jeg sætter mit håb til din frelse, Herre.” Det betyder, at Dans kamp mod Antikrist begynder på et tidspunkt, hvor Guds folk er yderst pressede, hvor de har opgivet ethvert håb om at frelse sig selv ved deres egen kraft og styrke og alene må stole på, at Guds frelse kommer.


Vidnet fra Efraim og Efraim blandt de 144.000


Efraims navn mangler blandt de 144.000, men der er 6.000 efraimitter tilstede blandt de 144.000, fordi at Josefs stamme er blandt de 144.000: ”af Josefs stamme tolv tusind” (Åb 7:8) Josefs stamme består af Efraim og Manasse, og derfor er der 6.000 efraimitter tilstede blandt de 144.000.


Da Jakob-Israel velsignede Josefs to sønner, ville det være skik at give den største velsignelse til den førstefødte, Manasse. Men i stedet gav Jakob-Israel den største velsignelse til Efraim: “Josef tog nu sine to sønner i hånden, Efraim i sin højre hånd, så han stod til venstre for Israel, og Manasse i sin venstre, så han stod til højre for Israel, og så førte han dem hen til ham. Israel rakte sin højre hånd frem og lagde den på Efraims hoved, skønt han var den yngste, og den venstre hånd lagde han på Manasses hoved; han krydsede sine hænder. Men Manasse var jo den førstefødte. ...Da Josef så, at han havde lagt sin højre hånd på Efraims hoved, blev han bekymret og greb sin fars hånd for at flytte den fra Efraims hoved over på Manasses. Josef sagde til sin far: 'Det er forkert, far! Det er ham her, der er den førstefødte, læg din højre hånd på hans hoved.' Men det ville hans far ikke. Han sagde: 'Jeg ved det, min søn, jeg ved det. Også han skal blive til et folk; også han skal blive stor. Men hans yngre bror skal blive større end han, og hans efterkommere skal blive til en mængde folkeslag.'” (1 Mose 48:13-14, 17-19)


I oldtidens Israel blev det nordlige Kongeriget Israel nogen gange omtalt som “Efraim”, fordi Efraim var den førende stamme. Ligeledes vil Efraim i Endetiden blive større end Manasse. I Åbenbaringen kap. 7 er Manasse repræsenteret med 18.000 mand, fordi at blandt de 144.000 er både 12.000 af Manasses stamme og 12.000 af Josefs stamme. Sidstnævnte vil være 6.000 af Manasses stamme og 6.000 af Efraims stamme. Hvis Manasse var repræsenteret med 18.000 mænd og Efraim kun med 6.000, ville Manasse være den største af de to. Men Efraim er også repræsenteret med ét af de to vidner, og derfor er Efraim lige så stor – eller større – end Manasse.


Eftersom Manasse er repræsenteret ved 18.000 beseglede israelitter og Efraim ved 6.000, kan vi deducere, at vidnet fra Efraim svarer til 12.000 beseglede israelitter. Dans stamme mangler fuldstændigt fra de 144.000, og derfor kan vi konkludere, at vidnet fra Dan også svarer til 12.000 beseglede israelitter. De to vidner vil med andre ord i Guds øjne være lige store, men på forskellige måder.


V. Messias ben Josef i jødedommen


At de to sidste store profeter vil være fra stammerne Dan og Efraim er fuldkomment nyt for kristne. Men for jøder er det en gammel og velkendt idé.


Der findes talrige jødiske skrifter og kommentarer om den såkaldte Messias ben Josef og Prinsen af Dan. Detaljerne i dem varierer, men i det store og hele siger de følgende:


Messias ben Josef (Messias søn af Josef) vil være fra Efraims stamme. Hans hjælper vil være Prinsen af Dans stamme. Satans søn Armilus – den samme som kristne kalder for Antikrist – vil fremstå og kræve at blive tilbedt som Gud. Verdens folkeslag vil tilbede Armilus, men Messias ben Josef vil nægte at tilbede ham. Armilus vil uden held forsøge at dræbe Messias ben Josef, og tusindvis af folk fra Israels 10 fortabte stammer vil samle sig som en hær omkring Messias ben Josef. De vil drage til Jerusalem, hvor de vil blive forenet med Juda (jøderne), og i Jerusalem vil det endeligt lykkes Armilus at dræbe Messias ben Josef. Senere vil Messias ben David - “Konge-Messias'en” - lade Messias ben Josef genopstå fra de døde, og besejre Armilus, og den Messianske Æra vil begynde for Israel og verden.


Ifølge David C. Mitchell, der har skrevet den autoritative Messiah ben Joseph (2016), daterer den jødiske idé om Messias ben Josef flere århundreder før det kristne æra, og er ikke en jødisk reaktion på kristendommen, som selvfølgelig identificerer Jesus af Nazareth som både Messias ben Josef (fordi Josef var Jesu stedfader) og Messias ben David (fordi Kong David var Jesu forfader) (Mitchell: Messiah ben Joseph, s. 10)


Messias” er en dansk version af det hebraiske “maschiach”, som betyder “en salvet”. Når kristne hentyder til Messias, hentyder de til Kristus, som er den græske version af det hebraiske messias. Men i det Gamle Testamente er der mange, der omtales som “messias/maschiach”. I danske bibeler oversættes det som regel “den salvede”. Dem, som det Gamle Testamente omtaler som “messias”, omfatter Saul, David og Jehu (konge af de 10 nordlige af Israels stammer). Disse var selvsagt en anden slags messias'er end Herren Jesus Kristus, som også er Guds Søn, eller den ultimative Messias. I jødedommen er Messias ben Josef en af disse “mini-messias'er”, mens Messias ben David er den ultimative Super-Messias.


The Jewish Encyclopedia om Messias ben Josef


Messias ben Josef: Endelig skal der nævnes en figur, der er særlig for den rabbinske apokalyptiske litteratur – nemlig Messias ben Josef. Første gang, han bliver nævnt, er i Suk. 52a, b, hvor der er tre udsagn om ham, hvor R. Dosa (ca. år 250) angives som autoritet for den første. I den sidste af disse udsagn nævnes kun hans navn, men de to første nævner den skæbne, som vil undergå ham, nemlig at han vil falde i kamp (som om de refererede til en velkendt tradition). Der findes ikke detaljer omkring ham indtil meget senere, men han har en fast plads i apokalypserne fra nogle århundreder senere og i Midrash-litteraturen – i Saadias beskrivelse af fremtiden ('Emunot-we-De'ot', kap. viii) og også i den af Hai Gaon ('Ta'am Zekenim', s. 59). Ifølge disse vil Messias ben Josef fremstå før Messias ben David; han vil samle Israels børn omkring sig, vandre til Jerusalem, og der vil han, efter at have overkommet fjendtlige magter, genindføre tilbedelsen i Templet og danne sit eget herredømme. Derefter vil Armilus, ifølge en gruppe af kilder, eller Gog og Magog, ifølge en anden gruppe af kilder, komme med deres styrker til Jerusalem, føre krig mod Messias ben Josef og dræbe ham. Hans lig vil, ifølge én gruppe, ligge ubegravet i Jerusalems gader; og ifølge en anden gruppe vil den af engle blive skjult blandt patriarkernes kroppe, indtil Messias ben David kommer og genoprejser ham fra de døde. […]


Hvor og hvornår dette Messias-koncept opstod er et spørgsmål, som endnu ikke er blevet besvaret tilfredsstillende. Messias ben Josef kan ikke anses for at være de 10 stammers messias. Han fremstilles intet sted som sådan; selv om det to steder nævnes, at dele af de ti stammer vil være at finde blandt dem, der samler sig under hans banner.” (Jewish Encyclopedia, artikel “Messiah”: https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10729-messiah#anchor16)


Chabad Lubavitch om Messias ben Josef


Chabad Lubavitch-bevægelsen er en af de største ortodokse jødiske organisationer. På deres hjemmeside skriver de:


Jødisk tradition taler om to forløsere, som begge kaldes Mashiach. Begge er involverede i at igangsætte den Messianske Æra. De er Mashiach ben David og Mashiach ben Yossef. Når det står alene, hentyder mashiach altid til Mashiach ben David (Mashiach efterkommer af David) fra Judas stamme. Han er den virkelige (endelige) forløser, der vil starte den Messianske Tidsalder. Alt, der siges i vores tekst, omhandler ham.


Mashiach ben Yossef (Messias efterkommer af Joseph fra stammen Efraim (søn af Josef)), omtales også som Mashiach ben Ephrayim, Mashiach efterkommer af Efraim. Han vil fremstå først, før den endelige forløser, og fungere som hans vicekonge.


Mashiach ben Yossefs rolle er at bane vejen for Messias ben David: han vil forberede verden til, at den endelige forløser kommer. Forskellige kilder giver ham forskellige funktioner, nogen tilskriver ham oven i købet gerninger, der ellers regnes for at være Messias ben Davids (som at samle israelitterne i eksil, bygningen af Bet Hamikdash, o.s.v.)” (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/101747/jewish/Mashiach-ben-Yossef.htm)


Yair Davidiy om Messias ben Josef


Yair Davidiy fra Jerusalem er en ortodoks jødisk forfatter til talrige bøger om Israels 10 fortabte stammer. Han skriver om Messias ben Josef:


Messias søn af Josef er et koncept i traditionel jødisk tankegang om en kommende leder, der vil gå forud for Messias søn af Davids komme. Messias søn af Josef vil, ifølge en skole, lede de ti stammer. Han vil være instrumental i at indsamle de ti stammer og påbegynde forsoningen med Juda. 'Vore Hellige Lærde havde en lærdom, at i begyndelsen [af Endetiden] vil der fremstå en messias [d.v.s. en salvet frelser] af Josefs Hus, som vil herske over de ti stammer. Han vil føre an i krige og hele Israel vil samle sig under hans banner. [Dette vil fortsætte] indtil senere, hvor Messias søn af David vil fremstå, og han vil herske over dem. De ti stammer og Josefs stav vil bringe sig selv tættere på Judas stav, og dette vil også ske gennem en profets virke og ved mirakler.' Kilde: Malbims Kommentar til Ezekiel 37:1.” (Davidiy: To Rule the World, s. 64)


VI. Messias ben Josefs hjælper: Prinsen af Dan


Messias ben Josef vil bliver hjulpet af Prinsen af Dan, ifølge rabbi Hillel Rivlin (1758-1833) i Kol HaTor. Yair Davidiy forklarer:


Bogen 'Kol HaTor', d.v.s. Turtelduens Stemme (en reference til Højsangen 2:12) blev skrevet af rabbi Hillel Rivlin (1758-1833) fra Shklov, discipel af gaonen [gaon: leder af en yeshiva, en jødisk religiøs skole] fra Vilnius (1720-1797). Den handler om den fremtidige forløsning og Messias søn af Josefs, altså Moschiach ben Yosefs, arbejde. Denne messias er den salvede leder, der vil gå forud for Messias ben David og forbereder hans vej. Messias søn af Josef er forbundet med de ti fortabte stammer (som forklaret af Malbims kommentar til Ezekiel 37 og i artikler om dette emne). Denne bog er en samling af citater fra en stor og berømt rabbiner (Eliyahu fra Vilnius) og hans tilhængere i det 18. århundrede. Dette værk omhandler MESSIAS SØN AF JOSEF. Rabbi Eliyahu fra Vilnius anses for at være en af de største rabbinere nogensinde.


Kol HaTor (150) siger, at Prinsen af Dan vil hjælpe MESSIAS SØN AF JOSEF. Kommentar: Prinsen af Dan repræsenterer Dans folk. Efterkommerne af Dan findes i dag primært i Danmark og blandt efterkommerne af irere udenfor Europa.” (Yair Davidiy: The Tasks of Moschiach ben Yoseph, https://www.britam.org/task.html)


I artiklen Dan Will Redeem, uddyber Yair Davidiy, hvorfor Dan vil assistere Messias ben Josef: “Dan vil give Messias søn af Josef styrke: Rabbi Kook (Igorot 4:89) sagde, at Dan gennem Samson repræsenterer aspektet af fysisk styrke dedikeret til et højere formål. Israel vil have brug for dette i Endetiden. Rakel gav Bilha til Jakob. Dan blev født (1 Mose 30:3-7) og efter det Naftali. Da Rakel gav Bilha til Jakob og Dan blev født, forårsagede det på en måde, at Josef blev født (1 Mose 30:23-24). Dette er en parallel til, at Dan vil være forbundet med Messias ben Josefs fremståen engang i fremtiden. Dan er meget materialistisk. Det er derfor, at Dan ofte er forbundet med afgudsdyrkelse. I fremtiden vil Dan bruge disse materialistiske tendenser i en positiv retning. Messias ben Josef repræsenterer materialistisk befrielse og styrke til at besejre Israels fjender. Dan og Josef vil støtte hinanden i at forberede Messias ben Josefs komme og alt, som er forbundet med dette.” (Yair Davidiy: Dan Will Redeem, https://www.britam.org/DanRedeem.html)


Troen på Messias ben Josef er udbredt blandt ortodokse jøder, men det er øjensynligt kun ret få, der kender til Prinsen af Dan.


VII. De to vidner og Messias ben Josef og Prinsen af Dan er tæt på identiske


Nu da vi har en ny forståelse af de to vidner, kan vi sammenligne dem med jødedommens Messias ben Josef og Prinsen af Dan, og se, hvor forbløffende ens, de er:


 1. De to vidner er fra Dan og Efraim.

  Messias ben Josef er fra Efraim og Prinsen af Dan er fra Dan.

 2. De to vidner vil samle 144.000 af alle Israels stammer omkring sig.

  Messias ben Josef og Prinsen af Dan vil samle tusindvis af Israels 10 fortabte stammer og forene dem med Juda (jøderne).

 3. De to vidner vil profetere mod Antikrist/Dyret og Gud vil beskytte dem.

  Messias ben Josef og Prinsen af Dan vil kæmpe mod Armilus Satans søn og Gud vil beskytte dem.

 4. De to vidner vil blive dræbt i Jerusalem af “dyret, der stiger op af afgrunden” og deres lig vil ligge i byens gader uden at blive begravet.

  Messias ben Josef vil blive dræbt i Jerusalem af Armilus/Gog og hans lig vil ligge i byens gader uden at blive begravet.

 5. De to vidner vil 3,5 dag senere blive rejst fra de døde af Gud og taget op til himlen i en sky.

  Messias ben Josef vil være den første, som Messias ben David genoprejser fra de døde.

 6. Jesus Messias søn af David vil komme tilbage sammen med englene, de genopstandne kristne, herunder de to vidner, og besejre Antikrist og Dyret og påbegynde Tusindårsriget.

  Messias søn af David vil vende tilbage, genoprejse Messias ben Josef, og besejre Armilus/Gog og påbegynde den Messianske Tidsalder.


Der er så mange og så præcise ligheder mellem de to vidner og Messias ben Josef og Prinsen af Dan, at de kun kan have kommet fra én kilde. Kilden til de to vidner er selfølgelig Israels Gud. Derfor må jødedommens Messias ben Josef og Prinsen af Dan også være kommet fra Israels Gud.


VIII. De to vidner fra Dan og Efraim vil forløse Dans og Efraims synder


I det Gamle Testamente var stammerne Dan og Efraim de to mest syndige af Israels 12 stammer. Vidnerne fra Dan og Efraim vil forløse Dan og Efraim fra deres synder ved at gøre noget tilsvarende til det, de gjorde, da de syndede, men denne gang uden at synde.


Lad os se, hvad Dan og Efraim gjorde forkert i det Gamle Testamente. Det vil give os en idé om, hvad de to vidner vil gøre for at råde bod på deres forfædres synder.


Dans synder


 1. Da israelitterne vandrede i ørkenen, forbandede en israelitisk mand Israels Guds navn. Han var søn af en kvinde af Dans stamme og en egyptisk man (3 Mose 24:10-14).

 2. Danitten Samson er den dommer, som får mest plads i Dommerbogen (kap. 13-16). Samson blev udvalgt af Israels Gud og var en type eller en “forskygge” på Herren Jesus Kristus på en lang række punkter. Og dog levede han tilsyneladende et liv uden at tænke særligt meget på Israels Gud. Han elskede adskillige filistiske kvinder, som Israels Gud havde forbudt Israel at gøre, fordi at det ville få israelitterne til at tilbede filistrenes guder. En af filister-kvinderne var oven i købet en prostitueret, og Samson lader ikke til at have set noget forkert i det.

 3. Da en del af Dans stamme vandrede fra deres oprindelige område mellem Jerusalem og Gaza, ansatte de en levit, der levede i Efraims bjergland, til at blive deres præst. Danitterne bragte levitten og afgudsstatuen, som hans herre havde lavet, med sig nordpå til deres nye territorium, og gjorde afgudsstatuen til objektet for deres afgudsdyrkelse (Dom 17-18).

 4. Da Kong Jeroboam løsrev Israels 10 nordlige stammer fra Davids Hus i Jerusalem, startede han en hedensk religion og opsatte to afgudsstatuer, den ene i Dan og den anden i Betel i Efraim (1 Konge 12:26-33).


Dans stamme begyndte i Israels Guds sande religion, men faldt ofte fra og sank ned i afgudsdyrkelse. Samson elskede filistiske kvinder, herunder en prostitueret. Vi kan derfor forvente, at det danitiske vidne vil starte i falsk religion og gå over i Jesu Kristi sande religion. Han vil også elske ikke-israelitiske kvinder – måske oven i købet “filistiske” eller palæstinensiske – kvinder, men på en ikke-syndig måde.


Efraims synder


 1. Efraimitten Jeroboam var en af Kong Salomos øverste officerer, der administrede de 10 nordlige stammer. Jeroboam var lederen, da de 10 stammer løsrev sig fra Davids Hus i Jerusalem. Han startede en ny hedensk religion, og opstillede to gyldne kalve, den ene i Dan og den anden i Betel i Efraims territorium (1 Konge 12:26-33). Jeroboam var derfor hoved-gerningsmanden, da Israels 10 stammer faldt bort fra Israels Gud og sank ned i afgudsdyrkelse. De 10 stammer omvendte sig aldrig, og endte med at blive deporteret ud ad Israels land af assyrerne (2 Konge 17:6-23).


Jeroboams synd var en af de værste i Bibelen, fordi det ledte Israels 10 stammer ind i permanent afgudsdyrkelse og adskillelse fra Gud. Ligesom Jeroboam var Josva søn af Nun også fra Efraims stamme. Josva var Moses' efterfølger og førte Israel ind i det Forjættede Land. Vi kan derfor forvente, at det efraimitiske vidne vil være en person af en vis anseelse på den sociale rangstige. Han vil være et spejlbillede af Jeroboam og vil føre Israel ud af falsk religion og ind i Jesu Kristi sande religion.


Yair Davidiy skriver om hvordan, at jødedommen forventer at Messias ben Josef vil forløse Efraims synder, og i særdeleshed Jeroboams synder:


Den traditionelle aramaiske oversættelse af Profeterne (Targum Yehonathan om 2 Mose 40:31) siger, at MESSIAS SØN AF JOSEF nedstammer fra Josva søn af Nun fra Efraims stamme. Andre kilder siger, at MESSIAS SØN AF JOSEF er nedstammet fra Jeroboam søn af Nebat (Zohar Chadash, Balak 56b), der også var fra Efraims stamme, og var muligvis en efterkommer af Josva søn af Nun. Jeroboam ledte de 10 nordlige stammer, da de gjorde oprør mod Davids Hus og dannede deres eget Kongeriget Israel (1 Konge kap. 10). Alle israelitterne i det særskilte Kongeriget Israel blev senere ført i eksil af assyrerne og blev til Israels 10 fortabte stammer.


MESSIAS SØN AF JOSEF, som (ifølge dette synspunkt) er en efterkommer af Jeroboam, vil genforene de ti fortabte stammer (Josef) med Juda. Han vil derfor råde bod på sin forfaders synd ved at genforene med Juda. Han vil dét rigtigt, som hans forfader gjorde forkert. Flertallet af rabbinerne, som skriver om dette emne, siger, at Messias søn af Josef vil komme fra Efraims stamme.” (Davidiy: To Rule the World, s. 64-65)


Ligheder og forskelle mellem de to vidner


Jeroboam var fra Efraims stamme, og placerede to gyldne kalve, den ene i Dan og den anden i Efraim. Hvis Messias ben Josef skal råde bod på Jeroboams synder, antyder det, at vidnet fra Efraim vil være vigtigere end vidnet fra Dan.


Bygningen af Pagtens Ark og Tabernaklet og af Salomos Tempel blev udført af en mand fra Juda og en mand fra Dan. Dette antyder på den anden side, at vidnet fra Dan vil være vigtigere end vidnet fra Efraim.


Konklusionen er, at de to vidner vil være lige vigtige. Men vidnet fra Efraim lader til at have mere at gøre med at forlade falsk religion, mens at vidnet fra Dan lader til at have mere at gøre med at fuldende den sande religion.


Eksempel: Simon Peter forløser Simeons stamme


For at få en bedre idé om, hvordan at de to vidner vil forløse Dan og Efraim, kan vi se på et andet eksempel på forløsning. Da Jakob og hans familie flyttede ind i Kana'ans land, blev en kana'anæisk prins forelsket i Jakobs datter Dina, voldtog hende og ville giftes med hende. Dinas brødre Simeon og Levi nedslagtede hele den kana'anæiske by med sværdet. Denne voldsudgydelse fik Jakob til at forbande Simeon og Levi i sine profetier over sine sønner (1 Mose 49:5-7). Levis stamme forløste senere deres forfaders synd, da en del af Israel gjorde oprør mod Moses, og Levi sluttede kreds om Moses og nedslagtede synderne med sværdet (2 Mose 32:26-27). Dette førte til, at i Moses' velsignelser blev Levi denne gang velsignet, mens at Simeon ikke fik nogen velsignelse, som den eneste af Israels stammer (5 Mose 33). Dette førte til, at Simeon i resten af det Gamle Testamente var en obskur stamme, der boede i et fjernt ørken-territorium inden i Judas territorium.


Kristus udvalgte 12 apostle, som repræsenterede – og var muligvis oven i købet efterkommere af – Israels 12 stammer. Judas Iskariot repræsenterede tydeligvis Judas stamme (jøderne), som forkastede Kristus (“Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham.” Joh 1:11) Matthæus Levi repræsenterede Levi. Og den største af de 12 apostle, Simon Peter, repræsenterede Simeons stamme, den stamme med den laveste status i det Gamle Testamente.


Da ypperstepræsternes vagter kom til Getsemane Have for at arrestere Kristus, drog Simon Peter sit sværd og huggede øret af en af vagterne, meget ligesom Simeon gjorde mange århundreder før. Kristus beordrede imidlertid Simon Peter til at stikke sit sværd tilbage i skeden. Denne gang adlød Simon Peters Guds bud og blev velsignet af det og blev til den største af de 12 apostle.


De to vidner vil forløse deres stammers synder på nogenlunde samme måde, som Simon Peter forløste Simeons stammes synder.


IX. De to vidner vil forårsage en masseomvendelse af jøder


Når disse to profeter bliver kendt af verden, vil de – både ifølge kristendommen og jødedommen – blive troet på af både gudsfrygtige kristne fra Israels 10 stammer såvel som gudsfrygtige jøder fra Juda. Gudsfrygtige israelitter, både fra Israels 10 fortabte stammer og jøder, vil tro på, hvad disse to profeter siger.


Disse to profeter vil sige, at de er ikke messias, men at messias kommer snart, og at Hans navn er Jesus af Nazareth. Dette vil styrke troen hos de kristne israelitter af de 10 stammer, såvel som troen hos kristne af alle verdens nationer. Men gudsfrygtige jøder vil blive nødt til at acceptere Messias ben Josef, som siger, at de skal tro på, at Yeshua af Nazareth er Messias, Guds Søn. Eller også må de forkaste Messias ben Josef. Dette vil forårsage en masseomvendelse af jøder til at komme til tro på, at Yeshua af Nazareth er Messias, Guds Søn.


X. Hvor er Dan og Efraim i dag?


Efter at Israels 10 stammer blev erobret og deporteret af Assyrien ca. 721 f.Kr., vandrede de til Europa og blev til kernen i folkeslagene i nord-vest-Europa. Tusindsvis af mennesker verden over tror på dette, både kristne som de britiske israelitter, såvel som messianske jøder og ortodokse jøder. Der findes oven i købet en rosenkreuzer-orden i England, som tror på denne sandhed, på trods af at rosenkreuzerne ofte ikke anses for at være kristne (Zagami: Confessions, s. 117-118).


Blandt dem, der studerer Israels 10 fortabte stammer, er der en konsensus om, at Dans stamme findes i Kongeriget Danmark og Republikken Irland, og muligvis i dele af Storbritannien, samt deres efterkommere i resten af verden. Alene i USA er der 36 mio. irsk-amerikanere og 1,3 mio. dansk-amerikanere. Dette betyder, at antallet af personer af danitisk eller delvis danitisk afstamning kunne være så højt som 50 mio.


Der er også en konsensus om, at Efraims stamme er Storbritannien, samt dets datter-nationer verden over, herunder Canada (undtagen Quebec), Australien, New Zealand og de engelsk-talende hvide i Sydafrika. Som nation er USA imidlertid overvejende fra Manasses stamme. Dette betyder, at antallet af personer af efraimitisk eller delvist efraimitisk afstamning kunne være så højt som 100 mio.


De to vidner fra Åbenbaringen, Messias ben Josef og Prinsen af Dan, kommer sandsynligvis fra disse områder.


maj 2023
Bibliografi


Chabad, artikel “Maschiach ben Yossef”: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/101747/jewish/Mashiach-ben-Yossef.htm

Yair Davidiy: To Rule the World: How the British and Americans proved they descend from Joseph & The Ten Lost Tribes (Jerusalem: Russell-Davis Publications, 2015)

Yair Davidiy: Dan Will Redeem, https://www.britam.org/DanRedeem.html

Yair Davidiy: The Tasks of Moschiach ben Yoseph, https://www.britam.org/task.html

Jewish Encyclopedia, artikel “Messiah”: https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10729-messiah#anchor16

David C. Mitchell: Messiah ben Joseph (Campbell Publications, 2016)

Leo Lyon Zagami: Confessions of an Illuminati Vol. I (San Fransisco, CCC Publishing, 2019)