Dyrene i Daniel og Åbenbaringen & Babylon den Store Skøge


af Mikkel S. Kragh


I Johannes' Åbenbaring kap. 13 læser vi om to dyr. Det første dyr kommer op af havet og er frygteligt. Det andet dyr kommer op af jorden og ser uskyldigt ud som et lam, men taler som en drage. Det får alle mennesker på jorden, der ikke er følger Gud, til at tage det berygtede “Dyrets Mærke”, uden hvilket ingen vil være i stand til at købe eller sælge.


I dette studie vil vi vise, at det første Dyr, som kommer op af havet, er de vestlige nationer, eller for at være mere specifik, regeringerne i de vestlige nationer. Dette er i modsætning til befolkningerne i de vestlige nationer, som ikke er Dyret, men som bl.a. inkluderer Israels 10 fortabte stammer.


Det andet Dyr, som kommer op af jorden og ligner et lam men taler som en drage, er den kommende verdensregering, som vil blive tilintetgjort ved Kristi Andet Komme.


I Åbenbaringen kap. 17 og 18 læser vi om Babylon den Store Skøge, som ridder på et dyr, som vil kaste Skøgen af sin ryg og tilintetgøre hende. Vi vil vise, at den Store Skøge er alle falske religioner, både nutidige og fortidige.


Endelig vil vi vise, at der så sandelig vil komme en person, som vil blive statsoverhoved for den kommende verdensregering, og som vil kræve at blive tilbedt som om, han var Gud. Det er ham, kristne kalder for Antikrist.Hvad er dyrene?


Dyrene er VERDENSRIGER, ikke personer. Riger har personer som statsoverhoveder, men når Daniels Bog og Åbenbaringen taler om dyrene, menes der primært RIGERNE og kun sekundært deres statsoverhoveder.


I Daniel kap. 7 læser vi om 4 dyr. Der er bred enighed om, at disse 4 dyr er 4 specifikke verdensriger: Babylon, Medien-Persien, Alexander den Stores Hellenistiske Rige og Rom. Der er også bred enighed om, at disse 4 verdensriger er de samme som de 4 metal-dele i statuen i Nebukadnesars drøm i Daniel kap. 2.


I Daniels Bog er “dyrene” derfor verdensriger. Daniel er “det Gamle Testamentes Johannes' Åbenbaring”, og Johannes' Åbenbaring er “det Nye Testamentes Daniel”. Når de 4 dyr i Daniel er verdensriger, er det derfor logisk at formode, at de 2 dyr i Åbenbaringen også er verdensriger. Det ville være ulogisk, hvis de første 4 dyr er verdensriger, men de sidste 2 dyr er personer. Bibelen skal fortolke Bibelen! Hvis de første 4 dyr er verdensriger, så er de sidste 2 dyr derfor også verdensriger.


Hvad er formålet med dyrene?


Hvorfor eksisterer dyrene overhovedet? Er det fordi, at Satan næsten er ligeså mægtig som Gud? Selvfølgelig ikke! Er det fordi, at det er lykkedes Satan at snøre Gud? Selvfølgelig ikke!


Formålet med dyre-verdensrigerne er det samme som med de hedenske nationer, som levede ved siden af israelitterne på Dommerbogens tid. Da Israel på dommernes tid syndede ved at falde fra Israels Gud og tilbede hedenske guder, straffede Gud Israel ved at lade de hedenske nationer terrorisere Israel og have overdømmet over israelitterne:


Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne; de glemte Herren deres Gud og dyrkede Ba'alerne og Astarterne. Da flammede Herrens vrede op mod Israel, og han gav dem i hænderne på Aram-Naharajims konge Kushan-Rishatajim.” (Dom 3:7-8)


Israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i filistrenes hånd i fyrre år.” (Dom 13:1)


Guds formål med dyre-verdensrigerne er det samme: At tugte Sit folk Israel, så de omvender sig og atter følger Israels Gud.


Kendetegn #1: Dyre-verdensrigerne hersker over Guds folk


Et kendetegn på alle de 4 dyr i Daniel er, at de alle herskede over praktisk talt hele Guds folk.


Da det første af Daniels 4 dyr erobrede Kongeriget Juda, udgjorde Juda (jøderne) hele Guds folk.


Gud havde oprindeligt indgået den mosaiske pagt med alle Israels 12 stammer ved Sinaj-bjerget, men Kongeriget Israel – som bestod af Israels 10 nordlige stammer – var fortsat med at tilbede hedenske guder. Derfor gav Gud Kongeriget Israel en “skilsmisseerklæring” (Hoseas kap. 1), hvilket betød, at de ikke længere var i et pagtsforhold med Gud. Derfor lod Gud Assyrer-riget invadere Kongeriget Israel og lod assyrerne deportere Israels 10 nordlige stammer i 721 f.Kr. Disse såkaldte “Israels 10 fortabte stammer” vandrede til Europa, hvor de kom til at udgøre kernen i de nordvest-europæiske folkeslag.


Da Babyloner-riget erobrede Kongeriget Juda i 604 f.Kr., udgjorde Juda (jøderne) derfor hele Guds folk, fordi at Israels 10 fortabte stammer ikke længere var i et pagtsforhold med Israels Gud. Babyloner-riget herskede derfor over hele Guds pagtsfolk, som på det tidspunkt var jøderne.


Da det Medisk-Persiske Rige erobrede Babylon, kom næsten alle jøder til at leve i det Medisk-Persiske Rige. Efter at Alexander den Store erobrede Perser-riget, kom næsten alle jøder til at leve i Alexanders Rige og dets hellenistiske efterfølger-riger. Da Rom erobrede resterne af de hellenistiske riger, kom de fleste jøder til at leve i Romer-riget.


Dette kendetegn er vigtigt at huske på, når vi skal identificere de 2 dyr i Åbenbaringen kap. 13. De skal herske over hele eller langt størstedelen af Guds folk.


Kendetegn #2: Dyre-verdensrigerne efterfølger hinanden


Et andet kendetegn på Daniels 4 dyre-verdensriger er, at de hver især erobrede det foregående dyre-verdensrige. Det nye dyre-verdensrige erobrede og udslettede det foregående dyre-verdensriges og overtog dets plads. To dyre-verdensriger eksisterede ikke samtidig, udover for en kort tid.


De er ligesom et stafetløb, hvor én løber giver staffetten videre til den næste løber, som giver staffetten videre til den næste løber, o.s.v. De er ligesom en konge, som hersker, indtil han dør, og så bliver kronprinsen konge, som hersker, indtil han dør, og så bliver hans søn konge, o.s.v.


Dette kendetegn er også vigtigt at huske på, når vi skal identificere de 2 dyr i Åbenbaringen kap. 13. De skal være dyre-verdensriger, som erobrede det foregående dyre-verdensrige og overtog dets plads.


Kendetegn #3: Dyret er en militær-magt uden sin lige


Et tredje kendetegn på Daniels 4 dyre-verdensriger er, at de var sin tids militær-magt uden sin lige. Det, som Åbenbaringen siger om Dyret ud af Havet, kunne ligeså vel have været sagt om Babylon, Medien-Persien, Grækenland og Rom, da de var på deres højeste:


Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?” (Åb 13:4)


Når vi identificerer de 2 dyr fra Åbenbaringen kap. 13, skal vi derfor se efter deres tids førende militær-magt.


Daniels dyre-verdensriger: 4 eller 5?


Før vi begynder at identificere de 2 dyr fra Åbenbaringen kap. 13, må vi først identificere det sidste af Daniels 4 dyre-verdensriger korrekt og præcist. Der er bred enighed om, at det sidste dyre-verdensrige er Romer-riget. Men der er en vigtig detalje.


Statuen i Nebukadnesars drøm i Daniels Bog kap. 2 bestod af 4 forskellige metaller, som hver især repræsenterede et dyre-verdensrige: Hovedet af guld er Babylon, brystet og armene af sølv er Medien-Persien, maven og hofterne af kobber er Grækenland og benene af jern er Rom. Men fødderne og tæerne er dels af jern og dels af ler:


Billedstøttens hoved var af fint guld, dens bryst og arme var af sølv, dens mave og hofter af kobber, dens ben af jern, og dens fødder dels af jern, dels af ler.” (Dan 2:32-33)


Eftersom benene af jern er Rom, så må fødderne og tæerne af jern og ler være det dyre-verdensrige, som erobrede Romer-riget og overtog dets plads.


Daniels 5. dyre-verdensrige: Delt og dog ét


Men når du så, at fødderne og tæerne dels var af pottemagerler, dels af jern, betyder det, at dette kongerige vil være delt, men dog besidde noget af jernets hårdhed; du så jo, at jernet var blandet med ler. Og at tæerne var dels af jern, dels af ler, betyder, at kongeriget dels skal være stærkt, dels skrøbeligt.” (Dan 2:41-42)


Når det siges om Daniels “5. dyre-verdensrige”, at det er fødderne og tæerne af statuen, betyder det, at det er delt i mange politiske enheder, ligesom der er 2 fødder og 10 tæer. Og dog er det ét rige, ligesom at fødderne og tæerne er en del af én og den samme statue.


Nogen tror, at eftersom statuen har 10 tæer, betyder det, at Dyret er inddelt i præcis 10 politiske enheder. Men dette er ikke tilfældet. Vi kan konkludere det af at kigge på statuens mave og hofter af kobber, som repræsenterede Alexanders hellenistiske rige og dets efterfølger-riger. Der er én mave og to hofter. Alexanders rige startede som ét rige, ligesom maven. Men efter Alexanders død, blev hans rige delt i 4 riger med 4 af hans generaler som konger. Og dog er der kun 2 hofter på statuen. Når statuen blev delt i 2 hofter, betyder det ikke, at Alexanders rige blev delt i 2 riger, men simpelthen at det blev “delt”.


Ligeledes når statuen bliver delt i 10 tæer, betyder det ikke, at Dyret vil være delt i 10 riger, men simpelthen at det bliver “delt i mange dele”.


Dyret er verdensriget, ikke dets almindelige befolkning


Her er det vigtigt at pointere, at Dyret er det politiske apparat i verdensriget, ikke dets almindelige befolkning. I Daniels Bog kaldes Babyloner-riget og Romer-riget for dyr, og det hentyder naturligvis til disse rigers regeringer. Det betyder ikke, at jøder, kristne og resten af den almindelige befolkning var en del af “Dyret”. Det samme gælder det “Vestlige Dyr”. Dyret er den vestlige verdens regeringer, ikke den almindelige befolkning.


Daniels 5. Dyr: De vest-europæiske nationer og deres datter-nationer


Daniels 5. Dyr har derfor følgende kendetegn:


 1. Det hersker over praktisk talt hele Guds folk Israel

 2. Det erobrede Romer-riget og overtog dets plads

 3. Det er en militær-magt, som er uden sin lige

 4. Det er delt i mange politiske enheder (nationer)

 5. Det er forskelligt fra de foregående dyr, idet det er lavet af både metal og ler, og ikke kun metal


Daniels 5. Dyr er de vest-europæiske nationer og deres datter-nationer rundt omkring i verden, herunder: Italien, Vatikanet/den Romersk-Katolske Kirke, Spanien, Portugal, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Østrig, Ungarn, Nederlandene, Belgien, England, Wales og EU. Såvel som deres datter-nationer rundt omkring i verden, herunder USA, Canada, Australien, New Zealand og Staten Israel. De opfylder de ovennævnte kendetegn:


 1. De vestlige regeringer har hersket over langt størstedelen af efterkommerne af Israels 10 fortabte stammer, som bor i nordvest-Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand. Israels 10 fortabte stammer er den eneste del af Israels 12 stammer, som er i et pagtsforhold med Gud, fordi at jøderne (Juda) som folk stadig forkaster Jesus som Messias. Daniels første 4 dyr herskede over den eneste del af Israels 12 stammer, som stadig var i et pagtsforhold med Gud, og det samme er sandt for Daniels 5. dyr. Forskellen er blot, at det nu er Israels 10 stammer, og ikke Judas 2 stammer.

 2. De vest-europæiske nationer opstod af de nationer, som blev dannet efter germanske stammers vandringer ind i Romer-riget fra det 4. til 6. århundrede e.Kr. Det Vest-Romerske Rige ophørte med at eksistere i 476 e.Kr., da den romersk-germanske officer Odoacer afsatte den sidste vest-romerske kejser Romulus Augustulus og gjorde sig selv til Konge af Italien. Forskellige germanske stammer overtog det Vest-Romerske Rige, herunder frankerne og burgunderne (Frankrig, Tyskland og Nederlandene), visi-goterne og svaberne (Spanien og Portugal) og anglerne, sakserne og jyderne (England og Wales). Disse romersk-germanske kongeriger udviklede sig til nutidens vest-europæiske nationer.

 3. I århundrederne efter det Vest-Romerske Rige fald i 476 e.Kr. var Vest-Europas katolske nationer en af Europas og Mellemøstens førende militær-magter, sammen med det Øst-Romerske Rige, de arabiske riger, Mongoler-Riget og Osmanner-Riget. Men fra det 15. århundrede overhalede Vest-Europa verdens øvrige nationer og har siden da været verdens førende militær-magt. (Dette skete, pudsigt nok, kort tid efter 1453, hvor det Øst-Romerske Rige – den østlige halvdel af det foregående dyre-verdensrige – faldt.)

 4. De vestlige nationer er delt i talrige politiske enheder (20+), og dog virker de oftest, som om de var ét rige. Religiøse, kulturelle og politiske bevægelser påvirker som regel alle vestlige nationer, og de plejer også at stoppe, når de når Øst-Europa, Mellemøsten og Nord-Afrika. Eksempler er det store frafald fra den kristne tro og spredningen af frimureriet, ateisme, okkultisme og LGBT-ideologien. Disse bevægelser påvirker det protestantiske Nord-Europa, såvel som det katolske Syd-Europa, såvel som Nord-Amerika. Men de ophører, når de når Rusland, Mellemøsten og Nord-Afrika. (Ikke engang blandt mellemøstlige kristne, som anser venstreorienterede vestlige kristne for at være vanvittige.)

 5. Det “vestlige Dyr” er forskelligt fra de foregående dyr, idet det ikke er et hedensk verdensrige, men derimod et rige baseret på til dels verdslige værdier, hedenskab, okkultisme og ateisme, og til dels på kristendom. Dette er opfyldelsen af profetien om fødderne og tæerne i Nebukadnesars statue, som var delvist af jern og delvist af ler. Jernet repræsenterer verdslige værdier, hedenskab, okkultisme og ateisme, og leret repræsenterer Guds Rige, fordi Esajas siger: “Herre, du er jo vor fader; vi er ler, og du har formet os” (Esa 64:7).

  Dette er et passende sted at beskrive, hvad Guds Rige er: Guds Rige er der, hvor Gud er Konge! (På engelsk hedder det f.eks. the Kingdom of God, Guds Kongerige.)

  Kristus sagde: “Mit rige er ikke af denne verden.” (Joh 18:36) Og: “Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se, dér! For Guds rige er midt iblandt jer.” (Luk 17:20-21) Og: “For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” (Matt 18:20) Guds rige er dér, hvor sande kristne er forsamlet, fordi Kristus er deres Konge. Dér, hvor sande kristne er forsamlet med vantro, er det ikke Guds Rige, fordi dér anser de ikke alle Kristus for deres Konge. (Siden Kristi 1. Komme har Guds Rige været åndeligt. Ved Kristi 2. Komme vil Guds Rige tillige blive et politisk rige.)

  De vestlige nationer har ofte kaldt sig selv kristne, men det betyder ikke, at de faktisk var det. Mange i den herskende klasse i Vesten har kaldt sig selv kristne, selvom de troede på okkultisme, eller slet ikke troede på noget og bare kaldte sig kristne for at fremme deres karriere og plads i samfundet. Andre har oprigtigt troet, de var kristne, men har været hyklere og har opført sig som vantro. Mange andre har været sande kristne, både i tro og handling.


Dyret op af havet i Åbenbaringen kap. 13


Vi har nu påvist, at Daniels 5. Dyr er de vestlige nationer. Så spoler vi frem til Åbenbaringen kap. 13, hvor vi atter møder to dyr. Det første dyr er Dyret op af Havet:


Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter, dets fødder var som en bjørns og dets mund var som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.” (Åb 13:1-2)


Dette dyrs kendetegn er slående lig med en kombination af hvert af de 4 dyr fra Daniel kap. 7. Der er bred enighed om, at de 4 dyr i Daniel kap. 7 er identiske med de 4 metal-dele af statuen i Nebukadnesars drøm i Daniel kap. 2: Babylon, Medien-Persien, Grækenland og Rom.


De 4 dyr i Daniel kap. 7 har i alt 7 horn og 10 hoveder, og Dyret op af Havet har også 7 horn og 10 hoveder.


Dyret op af Havet “havde ti horn”, ligesom det 4. dyr fra Daniel kap. 7: Rom: “Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Der var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde ti horn.” (Dan. 7:7)


Der står om Dyret op af Havet, at det “lignede en panter”. Det tredje dyr fra Daniel kap. 7 – Alexanders Grækenland – beskrives også som en panter: “Derefter så jeg endnu et dyr; det så ud som en panter. Det havde fire fuglevinger på ryggen, og dyret havde fire hoveder, og det fik overdraget magt.” (Dan. 7:6)


Der står om Dyret op af Havet, at “dets fødder var som en bjørns”. Det andet dyr fra Daniel kap. 7 – Medien-Persien – beskrives også som en bjørn: “Det andet dyr lignede en bjørn.” (Dan. 7:5)


Endeligt står der om Dyret op af Havet, at ”dets mund var som en løves mund”. Det første dyr fra Daniel kap. 7 – Babylon – er ligeledes beskrevet som en løve: “Det første var som en løve” (Dan. 7:4)


Dyret op af Havet er beskrevet med kendetegn fra alle de 4 dyr fra Daniel kap. 7. Gud fortæller derfor læseren, at Dyret op af Havet er det samme som Daniels 4 dyr. Eller nærmere en fortsættelse af Daniels 4 dyr, fordi at lighederne starter med det sidste dyr fra Daniel 7 og slutter med det første dyr. Eftersom Daniel også har et 5. dyr – fødderne af jern og ler – er den bedste forklaring, at Dyret op af Havet er identisk med Daniels 5. dyr: de vestlige nationer.


Det lille blasfemiske horn på dyret: Pavedømmet


Daniels 4. dyr har 10 horn, og disse horn beskrives som kongeriger, som vil komme ud af det 4. dyr. Dette betyder, at de 10 horn er de samme som fødderne og tæerne af jern og ler i Nebukadnesars statue i Daniel kap. 2: de vestlige nationer.


Men et af hornene er mindre end de andre og siger blasfemiske ting:


Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.” (Dan 7:8)


Det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle andre kongeriger, opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den. De ti horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå ti konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe tre konger til fald. Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.” (Dan 7:23-25)


Det blasfemiske horn, som dominerer de andre horn, findes også på Dyret op af Havet:


Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.” (Åb 13:5-8)


Dette lille horn, som dominerer Dyrets andre horn, er Pavedømmet. Den Romersk-Katolske Kirke har altid været meget mindre end de andre horn på det “Vestlige Dyr”, og alligevel har det domineret Dyret ved at være dets dominerende religion.


Frimurere, okkulte grupper og mysterie-religioner har overtaget Vesten


Den Romersk-Katolske Kirke har været den dominerende religion i Vest-Europa siden det Vest-Romerske Riges fald i 476 e.Kr. I det 16. århundrede lykkedes det protestanterne at forlade den Katolske Kirke og danne ægte kristne kirker. Men siden Oplysnings-Tiden i det 18. århundrede er en ny religiøs bevægelse vokset frem i Vesten. Den er blevet stærkere end både den Romersk-Katolske Kirke og de protestantiske kirker og er i dag den dominerende religiøse magt i Vesten.


Denne religiøse magt er okkulte grupper og mysterie-religioner, som frimurerne, rosenkreuzerne og Illuminati-ordnerne. Ifølge dem selv sporer de deres rødder tilbage til Oldtiden, og i særdeleshed oldtidens Egypten. Deres endemål er en Verdensregering, som i deres egne øjne vil være genopbygningen af Babelstårnet (1 Mose kap. 11).


Socialister og super-rige arbejder for en Verdensregering


Samtidig har forskellige politiske og finansielle grupper og netværker arbejdet for, at verden får en verdensregering. Mange, eller måske de fleste, af dem blev startet af folk fra disse okkulte grupper. På venstrefløjen af det politiske spektrum har socialister og kommunister arbejdet for at hele menneskeheden samles under ét styre.


Der eksisterer også grupper og netværker blandt Vestens politiske, finansielle og sociale elite, hvis mål også er en verdensregering. Disse grupper og netværk er ukendte for de fleste almindelige mennesker, men de har haft en kæmpe indflydelse på de vestlige nationers kurs. Den mest kendte af disse er Council on Foreign Relations, en amerikansk organisation grundlagt i 1921, hvis mål er at styre USAs udenrigspolitik og at underminere USAs uafhængighed af andre nationer, så at USA til sidst kan blive en del af en verdensregering. Siden da har USA regering, og specielt udenrigsministeriet, været fuldt en CFR-medlemmer, og USA udenrigspolitik har næsten altid fulgt de retningslinjer beskrevet i CFRs magasin Foreign Affairs.


Bilderberg-Klubben blev grundlagt i 1954. Den består af nogle af de mest indflydelsesrige vest-europæere, amerikanere og canadiere, og mødes én gang om året. William Shannon, USAs ambassadør til Republikken Irland, beskrev Bilderberg-Klubben på følgende måde: “Bilderbergerne søger efter post-nationalismens tidsalder: hvor vi ikke har nationer, men nærmere regioner af Jordkloden med et sæt universelle værdier. D.v.s. en global økonomi, en verdensregering (udvalgt nærmere end valgt) og en universel religion.” (Daniel Estulin: The True Story of the Bilderberg Club, s. 41)


The Trilateral Commission bestod oprindeligt af 300 medlemmer fra Nord-Amerika, Vest-Europa og Japan. Ifølge dem selv arbejder de får at bringe disse tre regioner tættere sammen. TLC blev grundlagt af den super-rige bankmand David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski, en professor ved Columbia University i Washington DC, efter at Rockefeller var blevet henrykt efter at have læst Brzezinskis bog Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era (1969). I sin bog skrev Brzezinski, at menneskeheden er i gang med at bevæge sig ind i den “teknetroniske [sic] tidsalder”, hvor demokratiet vil blive afskaffet og menneskeheden vil blive styret af en teknokratisk elite i en verdensregering.


Zbigniew Brzezinski var medgrundlægger af den Trilaterale Kommission, såvel som medlem af CFR og Bilderberg-Klubben. Ved den tidligere leder af Sovjet-Unionen Mikhail Gorbatjovs State of the World Forum i 1995, sagde Brzezinski: “Vi kan ikke hoppe ind i en verdensregering i ét hurtigt skridt... Forudsætningen for ægte globalisering er progressiv regionalisering.” (James Perloff: Truth is a Lonely Warrior, s. 74)


World Economic Forum blev grundlagt i 1971 af tysk-schweiziske Klaus Schwab. De mødes en gang om året i Davos, Schweiz. Nogle af de kontroversielle ting, som WEF arbejder for, er “Smart Cities” (“Smarte Byer”), hvilket er et fancy navn for komplette overvågnings-samfund uden nogen form for privatliv. Et andet af deres fremtidsmål er, at “Du vil intet eje og være glad for det” (“You will own nothing and be happy about it”). WEF siger ligeud og offentligt, at de vil have, at almindelige mennesker ikke skal eje noget som helst! Dette er identisk med kommunisme, hvilket kunne synes mærkværdigt, eftersom WEF består af super-rige. Men WEF vil selvfølgelig kun have et kommunisme-lignende samfund for det store flertal af almindelige mennesker, ikke for dem selv og resten af eliten.


Kina, Rusland og BRICS+-gruppen


En verdensregering vil selvfølgelig betyde et relativt fald for USA og dets allierede, fordi de ikke længere vil være verdens hegemon. Kina, Rusland, Indien og den muslimske verden vil derimod blive relativt stærkere.


I skrivende stund, år 2023, er der i gang med at blive dannet to store magtblokke i verden. På den ene side Vesten, bestående af USA, Canada, Europa, Japan, Syd-Korea, Taiwan, Australien, New Zealand og Staten Israel. På den anden side er der en ny blok, der er ved at opstå, anført af Kina og Rusland, og som er organiseret i BRICS-gruppen (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Syd-Afrika) og Shanghai Cooperation Organisation. Mange andre af verdens store nationer søger også at blive medlem af BRICS, herunder Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emirater, Egypten, Argentina, Mexico, Nigeria og Algeriet. Kina, Rusland og BRICS forsøger at gøre verden multi-polær, bl.a. ved at underminere den amerikanske dollars status som verdens reservevaluta.


Vi har altså eliterne i Vesten, som arbejder mod en verdensregering, og overfor dem har vi Kina og Rusland og det meste af resten af verden, der arbejder mod en multi-polær verden. Forskellen er ikke særlig stor. Når de er færdige med at bekrige hinanden og støvet har lagt sig, er det ikke svært at forestille sig, at der vil opstå en form for verdensregering som en løsning for at skabe fred på Jorden.


Dyret der ligner et lam, men taler som en drage: den kommende verdensregering


Den verdensregering vil være det 2. Dyr fra Åbenbaringen kap. 13, Dyret op af Jorden, der ligner et lam, men taler som en drage.


I modsætning til alle de andre foregående dyr, vil det kommende dyre-verdensrige herske over hele Jorden, ikke bare en del af Jorden.


De foregående dyr sammenlignes med rovdyr og monstre, men det kommende dyr ligner et lam. De tidligere dyr brugte deres militære magt til at invadere talrige andre nationer. Dette er grunden til, at de er beskrevet som frygtelige rovdyr og monstre. Men det kommende dyr vil ikke invadere andre nationer, af den simple årsag, at det vil være den eneste regering på Jorden. Der vil ikke være andre nationer, det kan invadere. Dette er årsagen til, at det ser ud som et lam.


Tidligere i dette studie pointerede vi, at alle dyre-verdensrigerne herskede over praktisk talt hele Guds folk. Den eneste grund til, at de første 4. dyre-verdensriger ikke herskede over Israels 10 fortabte stammer var, at Gud havde “skilt” sig fra dem - d.v.s. at de ikke var i et pagtsforhold med Gud – og de var vandret til Nord-Europa. Kun jøderne (Judas Hus) var Guds folk på det tidspunkt.


Men siden den Kristne Pagt blev indgået, kan individer af alle nationer og racer komme i et pagtsforhold med Gud ved at tro på Kristus. I dag er langt størstedelen af kristne af ikke-israelitisk afstamning og lever uden for Vesten (det nuværende dyre-verdensrige). Det vil derfor give mening, at alle kristne, også ikke-israelitiske kristne i Asien, Afrika, Latin-Amerika og Oceanien, vil komme til at leve under et dyre-verdensrige. Og det er præcist det, som vil komme til at ske. Den kommende verdensregering vil komme til at herske over alle kristne på planeten, ligesom de foregående dyre-verdensriger herskede over dem, der var Guds folk, da de eksisterede.


Hvad er Babylon den Store Skøge?


I Åbenbaringen kap. 17 og 18 læser vi om en kvinde, som ridder på et dyr:


Der så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn. Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler; i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder: På hendes pande var der skrevet et navn, en hemmelighed: 'Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder.' Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod.” (Åb 17:3-6)


De store reformatorer identificerede Babylon den Store Skøge som den Romersk-Katolske Kirke. Men her er vi ikke enige med dem.


Den Store Skøge er samtlige falske religioner i deres helhed, både fra nutiden og fortiden; enhver religion, som ikke bekender, at Jesus er Kristus, Guds Søn. Det er derfor, at den Store Skøge kaldes “moder til skøgerne og jordens afskyeligheder”. Alle falske religioner er udgået fra hende. De er hendes “døtre”.


Efter Syndfloden begyndte menneskehedens oprør mod Gud i Babylon, eller Babel, som det også kaldtes. Noas efterkommere, som var hele menneskeheden, levede stadig i et relativt lille område omkring Babel, og begyndte at bygge Babelstårnet, som må have været en slags tempel for en falsk religion. Men Gud stoppede dem ved at give dem forskellige sprog, og de blev spredt udover hele Jorden:


Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden: 'Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!' De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de: 'Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.' Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskene byggede. Så sagde Herren: 'Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.' Så spredte Herren dem derfra udover hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.” (1 Mose 11:1-9)


Gud forhindrede menneskeheden i at bygge Babelstårnet, men i stedet medbragte menneskene deres falske religion til alle de steder, hvortil de vandrede. Det er derfor, at alle falske religioner stammer fra Babel/Babylon, og derfor at de i deres helhed kaldes Babylon den Store Skøge.


Dyret, som Skøgen ridder på, er en sammensætning af alle de andre dyr


Vi læser om Dyret, som Skøgen ridder på: “Dyret, du har set var, og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme. Her kræves der et sind med visdom! De syv hoveder er syv bjerge, som kvinden sidder på, og de er syv konger. De fem er faldet, én er nu, den sidste er endnu ikke kommet, og når han kommer, skal han kun være der kort tid. Og dyret, som var og ikke er nu, er selv både den ottende og én af de syv, og det går sin undergang i møde.(Åb 17:8-11)


De 7 bjerge, eller konger, er de samlede 7 dyre-verdensriger, der er fulgt efter hinanden. De 5, som var faldet (da Johannes skrev Åbenbaringen), er:


 1. Egypten, som var det første dyre-verdensrige til at herske over Guds folk Israel.

 2. Assyrien, som erobrede Egypten 673-663 f.Kr., og havde invaderet Kongeriget Israel og havde deporteret Israels 10 nordlige stammer 721 f.Kr.

 3. Babylon, som erobrede Assyrien ca. 614-612 f.Kr., og deporterede Judas Hus.

 4. Medien-Persien, som erobrede Babylon i 539 f.Kr. og herskede over jøderne.

 5. Alexander den Store Grækenland, som besejrede Persien ca. 334-331 f.Kr., og hvis efterfølger-riger kom til at herske over jøderne.


Dyret, som eksisterede på Johannes' tid, er selvfølgelig:


 1. Rom, MEN OGSÅ de vest-europæiske nationer, som overtog Roms plads. (Det seleukiske Syrien og det ptolemaiske Egypten blev erobret af Rom hhv. 63 f.Kr. og 30 f.Kr.)


Riget, som endnu ikke er kommet (set fra Johannes' tid) og kun vil være der en kort tid, er:


 1. Den kommende verdensregering


Riget, som eksisterede på Johannes' tid, ville vare indtil kort tid før Kristi 2. Komme, hvorefter det ville blive erstattet af det 7. dyre-verdensrige, som kun vil vare en kort tid. Derfor lever vi i dag under det samme dyre-verdensrige, som Johannes gjorde ca. 1900 år siden, ifølge den måde dyrene er talte i Johannes' vision.


Selve Romer-riget ophørte med at eksistere i 476 e.Kr. (Vest) og 1453 (Øst). Men de vestlige nationer, som efterfulgte Rom, eksisterer stadig. Grunden til, at Rom og de vestlige nationer regnes for ét rige, er, at i statuen i Nebukadnesars drøm er Rom symboliseret ved jern og de vestlige nationer ved jern og ler. Både Rom og dets efterfølger er symboliseret ved jern, og derfor regnes de for ét rige.


Endelig: “Og dyret, som var og ikke er nu, er selv både den ottende og én af de syv, og det går sin undergang i møde.” (Åb 17:11) Dette dyr, som er en del af de 7 andre dyr, og dog er et særskilt dyr, er Satan Djævelen. Satan er den åndelig hersker over alle de 7 dyre-verdensriger, som har hersket over Guds folk, fordi der står om et af dyrene: “og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.” (Åb 13:2)


Dyret, som Skøgen ridder på, har 7 hoveder og 10 horn. I Åbenbaringen 12:3 beskrives Satan som en drage med 7 hoveder og 10 horn. Satan og Dyret er én og den samme, og dog er de forskellige. Satan giver magt til dyre-verdensrigerne, så på én måde er de Satans verdensriger. Men Satan er stadigvæk forskellig fra verdensrigerne, fordi han er en falden angel, ikke et politisk verdensrige.


Når teksten siger, at dyret er af de 7, men også selv er den 8., må det betyde, at Satan er det 8. Dyr. Vi ved, at Antikrist vil herske, når Kristus vender tilbage, så det må betyde, at Antikrist er Satan. Nærmere bestemt kunne det betyde, at Antikrist er Satans bogstavelige og kødelige søn undfanget i et satanisk ritual med en jordisk kvinde. Før Syndfloden inkarnerede de faldne engle sig og tog almindelige kvinder til hustruer og fik børn med dem. Disse børn havde overnaturlige kræfter:


Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren: 'Min livsånde skal ikke blive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år.' Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem – men også siden hen – var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage.” (1 Mose 6:1-4)


Når de faldne engle kunne få børn med almindelige kvinder, så kan Satan også gøre det.


Dyret smider Skøgen af sin ryg


Dyre-verdensrigerne har alle været Satans riger, så naturligvis har han gjort alt, for at falske hedenske religioner blomstrede i sine riger. Men når verdensregeringen bliver dannet, bliver Antikrist dens leder.


Når Satan får sin egen søn – hvad enten det er i åndelig forstand eller også i fysisk kødelig forstand – og han er menneskehedens leder, så har han ikke længere brug for andre falske religioner. Nu vil han have, at mennesker skal tilbede hans egen søn, Antikrist. Derfor vil han skaffe andre falske hedenske religioner af vejen. Og han vil bruge de politiske verdensledere, som støtter ham, til at gøre det:


Og de ti horn, du så, er ti konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. … Og de ti horn, du har set, og dyret, de vil hade skøgen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende.” (Åb 17:12, 16)


Dette vil følge skabelonen fra det Gamle Testamente. Når et rige havde straffet Guds folk Israel, kom Gud ikke selv ned fra Himlen og straffede det rige. I stedet lod han et andet rige udføre straffen. F.eks. så invaderede Assyrien Kongeriget Israel og deporterede Israels 10 stammer. Senere straffede Gud Assyrien, ved at lade Babylon erobre Assyrien. Dernæst invaderede Babylon Kongeriget Juda og deporterede Judas 2 stammer. Senere straffede Gud Babylon ved at lade Medien-Persien erobre Babylon, o.s.v.


På samme måde vil Gud heller ikke personligt komme ned fra Himlen og straffe alverdens falske religioner. I stedet vil Han lade Antikrist udføre det arbejde. Efter det vil Kristus vende tilbage, og så vil det være Guds Søn mod Satans søn.


Antikrist: Lovløshedens menneske, fortabelsens søn


Efter at verdensregeringen bliver en realitet, vil Antikrist fremstå og blive verdensregeringens leder. Som vi har set i Daniel og Åbenbaringen, er dyrene ikke individer, men verdensriger. Men et verdensrige har naturligvis en person som statsoverhoved. Da Daniel skulle tyde Nebukadnesars drøm om statuen, sagde han til Nebukadnesar, at han var hovedet af guld: “Du er hovedet af guld.” (Dan 2:38) Der er bred enighed om, at hovedet af guld repræsenterer det Babyloniske Rige, ligesom at de andre metal-dele repræsenterer de efterfølgende riger. Og alligevel står der tydeligt, at hovedet af guld er Kong Nebukadnesar. Forklaringen er naturligvis, at når man omtaler statsoverhovedet, mener man ligeså ofte hele nationen. Det hører man selv i massemedierne i dag, når de siger, at “Præsident Biden gjorde det og det” og “Præsident Putin gjorde det og det”. Når de siger det, mener de naturligvis ikke, at præsidenten gjorde det ene mand alene, men at han fik hele nationen til at gøre det.


Antikrist vil senere erklære, at han er Gud, og kræve, at han bliver tilbedt. Han vil også være i stand til at presse alle mennesker til at tilbede ham, selv om ikke alle vil give efter for hans pres.


Skt Paulus skriver om Antikrist:


Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.” (2 Thes 2:3-4)


Daniel skriver om ham:


Kongen gør, hvad han finder for godt; han ophøjer sig og gør sig stor overfor enhver gud. Og mod gudernes Gud udtaler han de forunderligste ting.” (Dan 11:36)


Dyrets Mærke


Hvordan vil Antikrist tvinge mennesker verden over til at tilbede ham? Han vil straffe dem, der ikke vil tilbede ham, ved at gøre det umuligt for dem at købe og sælge.


I skrivende stund, i maj 2023, arbejder de fleste regeringer verden over - herunder USA og det meste af Europa - på at skabe såkaldte Digitale Central Bank Penge (Central Bank Digital Currency, CBDC), eller opererer allerede med dem. (Danmark er et af de få lande i Europa, og det eneste land i Norden, som ikke har startet et CBDC-program.) Fastlands-Kina har haft deres CBDC i brug i flere år nu, og USA vil starte deres, kaldet FedNow, i juli 2023. CBDC betyder ganske enkelt, at du har digitale euro, dollars, yuan eller kroner på din mobiltelefon i stedet for sedler og mønter i din pung. En CBDC er forskellig fra kredit- og debit-kort, fordi i de sidstnævnte er der en tredjepart involveret (som Visa eller Mastercard). Men CBDC kan du få penge direkte fra dit lands nationalbank. Samtidig kan nationalbanken se hver eneste transaktion, du foretager. De kan også tage nogle af dine penge fra dig, hvis du har gjort noget, de ikke kan lide, f.eks. hvis du har fløjet i fly for meget eller spist for meget rødt kød, eller hvis du ikke vil tilbede overhovedet for verdensregeringen.


Dem, der ikke vil tage Dyrets Mærke, vil være i den situation. De vil ikke være i stand til at købe eller sælge: “Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke ville tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.” (Åb 13:15-18)


Der er stor forvirring om, hvad Dyrets Mærke vil være. Nogen mener, det vil være en mikrochip, en stregkode eller en tatovering. Men dette er, hvad Dyrets Mærke virkelig betyder:


At have Dyrets Mærke i panden betyder at tro på Dyret med sit hoved, forstand, hjerte og sjæl.


At have Dyrets Mærke på højre hånd betyder at følge Dyret med sine gerninger, uanset om man tror på Dyret eller ej.


Når Antikrist vil kræve at blive tilbedt som Gud, vil mange sikkert tro, at han er, hvem han påstår at være, fordi han samtidig vil udføre store mirakler. Men der er sikkert mange flere, som ikke vil tro på ham, men stadig vil tilbede ham, fordi de er bange for, at de og deres familie ikke vil have noget mad eller noget sted at bo, hvis de ikke tager Dyrets Mærke.


Da israelitterne forlod Egypten, havde de “Guds tegn og mærke” i deres pande og i deres hånd, når de tog del i Påsken:


Det skal være et tegn på din hånd og et mærke på din pande, for med stærk hånd førte Herren os ud af Egypten.” (2 Mose 13:16)


Da israelitterne forlod oldtidens Egypten, havde de selvfølgelig ikke en tatovering med Israels Guds navn på deres pande eller hånd, eller noget i den stil. Det var naturligvis symbolsk!


Guds mærke i panden nævnes også i Ezekiel:


Herren sagde til ham: 'Gå igennem byen, igennem Jerusalem, og sæt et kryds i panden på dem, der sukker og stønner over alle de afskyelige handlinger, der begås dér. … Gamle, unge mænd og piger, kvinder og børn skal I dræbe og udrydde; men ingen, som har et kryds i panden, må I komme nær.'” (Eze 9:4, 6)


De 144.000 israelitter, som er beseglede, før Gud starter dommen over verden, er også beseglede med Guds mærke i deres hoveder:


Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: 'Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande.' Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusinde beseglede ud af alle Israels stammer” (Åb 7:2-4)


Ligesom at de 144.000 beseglede israelitter ikke vil have et synligt mærke, som en tatovering, i deres pande, således vil dem, der tager Dyrets Mærke heller ikke ikke have et synligt mærke i panden eller på hånden. Mærket, seglet eller tegnet er en reference til det Første Exodus ud ad Egypten, hvor de israelitter, der var beseglede med lammets blod, undgik Dødens Engel. Dyrets Mærke er en reference til egypterne, der fulgte Farao, og fik deres førstefødte dræbt.


Dem, der tager Dyrets Mærke, vil brænde i Helvede og for evigt blive adskilt fra Gud. Det ville derfor ikke være retfærdigt eller fornuftigt, hvis det var noget kompliceret, som simple og uuddannede kristne ikke kunne regne ud. Nej, det må være noget, som det er åbenlyst for enhver kristen, at det er en synd. Det må være noget, som alle kan se, er en synd! Hvis det kun er at betale med en digital form for penge, ville det ikke give mening. Hvor i Bibelen er det forbudt? Men hvis Dyrets Mærke har at gøre med at tilbede en anden gud, så ville det give mening. Det første bud er, trods alt:


Du må ikke have andre guder end mig.” (2 Mose 20:3)


Tænk også over, at når Israel og Juda i det Gamle Testamente syndede mod Gud og blev straffet med en voldsom dom af Gud, var det ikke kun fordi, de havde brudt sabbaten, eller begæret deres næstes hustruer, eller stjålet fra deres naboer. De synder var ganske vist alvorlige. Men den voldsomme dom og straf fra Gud kom, når de tilbad andre guder.


Det ville derfor give mening, hvis Dyrets Mærke er symbolik for at tilbede og tro på Antikrist (hovedet) og tilbede uden at tro på ham (hånden).


Mikkel S. Kragh

maj 2023


Bibliografi:


Daniel Estulin: The True Story of the Bilderberg Group (TrineDay LLC, Walterville, OR, USA: 2009)

James Perloff: Truth is a Lonely Warrior (Refuge Book, Burlington, MA, USA: 2013)